Tuje uredbe

Tuje uredbe

Zakon pokrajine Furlanija in Julijska Krajina z dne 31. maja 2007

Regionalni parlament Furlanije in Julijske Krajine je 31. maja 2007 sprejel zakon proti svetlobnemu onesnaženju. Zakon je na las podoben Lombardijskemu, ki ga sicer smatrajo za enega najboljših v svetu. Zakona prepoveduje svetenje nad vodoravnico, kar bo imelo dolgoročno ugoden učinek tudi na stanje neba v zahodni Sloveniji, ki velik del onesnaženja dobi iz Furlanije Julijske Krajine.

 

Zakon pokrajine Lombardija štev. 17 z dne 27. 3. 2000

Ta zakon je postal zgled vsem, ki pripravljajo zakonodajo na področju svetlobnega onesnaženja in ga smatramo, kot enega najboljših na svetu. Zakon je preveden v angleščino in sicer kot vzorčni zakon za druge evropske države. Sicer pa je njegova vsebina popolnoma identična originalnemu zakonu za Lombardijo. Prevod sicer ni najboljši, a je uporaben.

Spodaj so smiselno prevedeni ključni členi zakona. Marsikaj od tega bi lahko povzeli pri pripravi uredbe za Slovenijo.

6. člen zakona

1. V roku treh let od uveljavitve zakona morajo občine pripraviti plane zunanje razsvetljave v skladu z določbami zakona LR 17/00. Brez pooblastila župana ni več možno nameščanje nikakršne zunanje razsvetljave (javne ali privatne). Projektanti, monterji, proizvajalci in uvozniki morajo dosledno upoštevati zakonska določila.

2. Samo sistemi za razsvetljavo, ki imajo emisijo svetlobe 0 cd/klm pod kotom 900 ali več se smatrajo za razsvetljavo, ki ne onesnažuje okolja in je energetsko varčna. Opremljeni morajo biti s sijalkami z največjim možnim izkoristkom in osvetljevati površine v skladu z obstoječimi varnostnimi standardi. Opremljeni morajo biti tako, da je možno svetlobni tok zmanjšati najmanj za 30%, ko to dopuščajo varnostni razlogi.

Izjeme so inštalacije, katerih posamezni vir ne oddaja več kot 1500 lumnov ter naprave, ki so v začasni uporabi in se jih izklaplja ob 20h v zimskem oziroma 22 uri v poletnem času.

3. Osvetljava reklamnih panojev mora biti izvedena tako, da je svetlobni vir nameščen na zgornji strain panoja in sveti navzdol.

4. Osvetljava športnih površin in velikih področij kakršnegakoli tipa mora biti izvedena tako, da se izognemo emisijam svetlobe proti nebu in izven področja osvetlitve.

5. Proizvajalci, uvozniki in dobavitelji svetlobnih naprav morajo izdelku priložiti certifikat s katerim potrjujejo, da ustreza obstoječi zakonodaji. Tak izdelek mora imeti oznako “anti-light-pollution in z optiko, ki zmanjšuje porabo energije v skladu z zakonom Lombardije” Izdelku morajo biti priložena navodila za pravilno uporabo.

6. Prepovedana je uporaba rotirajočih ali fiksnih svetlobnih snopov kateregakoli tipa v reklamne namene.

7. Osvetljava stavb in spomenikov mora biti izvedeno z žarometi, ki so montirani na vrhu stavbe in svetijo navzdol. Le v primeru če to ni tehnično izvedljivo ali v povezavi z estetskimi razlogi je lahko svetlobni vir največ en meter pod nivojem zgornjega roba površine, ki jo osvetljujemo. V tem primeru morajo biti svetlobne naprave opremljene:

 • z zaščitnimi rešetkami, ki zmanjšujejo razprševanje svetlobe mimo površine, ki jo osvetljujemo, ter
 • z napravami za delno ali popolno izklapljanje ob 23 uri (zimski čas) oziroma 24 uri (poletni čas)

9. člen zakona

Nacionalni astronomski observatoriji, profesionalni in neprofesionalni, regionalnega ali lokalnega pomena, ki se ukvarjajo z raziskavami ali popularizacijo astronomije so zaščiteni po tem zakonu. Območja zaščite imajo polmer

 • a) 30 kilometrov za profesionalni observatorij
 • b) 15 kilometrov za neprofesionalni observatorij
 • v roku štirih let od uveljavitve tega zakona morajo biti vsi svetlobni viri znotraj zaščitnih con, ki ne ustrezajo določilom zakona zamenjani ali ustrezno modificirani tako, da zmanjšajo onesnaževanje in porabo energije. Dovoljena je le uporaba visoko in nizkotlačnih natrijevih svetilk.
 •  Fizične osebe lahko takoj pričnejo z ustrezno adaptacijo obstoječih svetilk ali zamenjavo z novimi zasenčenimi
 • Za zmanjšanje porabe energije in v primeru, ko svetlobne instalacije nimajo vgrajenih regulatorjev svetlobnega toka lahko dosežemo zmanjšanje porabe z izklapljanjem polovice svetlobnih virov ob 23 uri v zimskem ter 24 uri v poletnem času.
 • Obstoječe svetlobne naprave (kroglaste svetilke iz prosojnih materialov, ipd.), ki močno onesnažujejo okolje je treba zasenčiti do te mere, da jakost svetlobnega toka ne presega 15 cd na 1000 lumnov v smeri 90° in višje. Izjema so inštalacije, katerih posamezni vir ne oddaja več kot 1500 lumnov , naprave, ki so v začasni uporabi in se jih izklaplja ob 20 v zimskem oziroma 22 uri v poletnem času ter naprave ki so predvidene za zamenjavo v roku 4 let od uveljavitve tega zakona.
 • Reklamni panoji morajo biti osvetljeni od zgoraj navzdol. Obvezno je izklapljanje panojev ob 22 uri (pozimi) oziroma 24 uri (poleti).
 • Naklon reflektorjev, ki osvetljujejo parkirišča , železniške postaje, ulice, trge, dvorišča, industrijske obrate, športne površine ali površine kateregakoli tipa mora biti tak, da ne oddajajo več kot 0 cd na 1000 lumnov pod kotom 90 stopinj in več. Reflektorji z asimetričnimi odbojnimi površinami imajo pri izboru prednost.
 • Sprememba naklona svetlobnih virov mora biti izvedena v roku 6 mesecev od uveljavitve zakona.

Nadzor nad izvajanjem zakona izvaja mestna policija.

Predpisane so tudi kazni (glej 8. člen zakona)

Letos marca so ga predstavili v komisiji za okolje pri evropskem parlamentu. Več o aktivnostih v evropi je na strani: http://www.vialattea.net/

Nekaj podatkov o učinkovitosti uveljavljanjem zakona je na srečanju predstavil ing. Diego Bonata, eden od piscev zakona

Statistika montaže novih cut-off svetilk pred in po uveljavitvi zakona

Delež cut-off svetilk v primerjavi s celotnim številom na novo montiranih svetilk pred sprejetjem zakona LR 17/00

Tip razsvetljave Delež cut-off svetilk v %
Cestna razsvetljava 30
Urbane površine 10
Privatne površine in spomeniki 5

Delež cut-off svetilk v primerjavi s celotnim številom na novo montiranih svetilk po sprejemu zakona LR 17/00 (leto 2001)

Tip razsvetljave Delež cut-off svetilk v %
Cestna razsvetljava 75-85
Urbane površine 50-55
Privatne površine in spomeniki 25-30

Podatki kažejo, da je prišlo do radikalne spremembe saj se je delež popolnoma zasenčenih svetilk povečal za 2 do 5 krat.

Po sprejemu zakona so izdali tudi priročnik z navodili za izvedbo zakona, imenovan “Visual regolamento di Attuazione della LR 17/00 ”, v katerem so členi zakona opremljeni z nazornimi skicami in fotografijami in prikazujejo primere razsvetljave, ki je skladna z zakonom in tiste, ki ni. Priročnik vsebuje tudi karto Lombardije z zaščitenimi območji astronomskih observatorijev, natančen seznam observatorijev in seznam naselij, ki spadajo v vplivna območja observatorijev. Nadalje vsebuje še:

 • navodila za pripravo planov (projektov) javne razsvetljave
 • formularje za popis obstoječe razsvetljave, ki ne ustreza zakonu
 • primere izjav o skladnosti svetlobnih naprav z zakonom (izpolnjujejo proizvajalci in uvozniki)
 • navodila za razumevanje fotometričnih diagramov
 • tabele, ki prikazujejo svetilnost virov v odvisnosti od naklonskega kota svetilke
 • pogoje za izdajanje koncesij za vzdrževanje javne razsvetljave
 • primer odločbe župana s katero prepoveduje uporabo laserskih reflektorjev

Priročnik obsega 71 strani in je na voljo v elektronski obliki.

http://www.cielobuio.org/cielobuio/lrl17/visualreg17en.htm

Podoben priročnik bi morali ob sprejemu uredbe pripraviti tudi v Sloveniji. Vsekakor je to odličen priročnik za učinkovito izvedbo zakona.